منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1426.40 18.4500 1.2900 1453.01 1420.47 23:59:49
گرم 45.86 0.5932 0.0415 46.72 45.67 23:59:49
کیلوگرم 45859.79 593.1808 41.4744 46715.32 45669.14 23:59:49
تولا 534.90 6.9188 0.4838 544.88 532.68 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.22 0.1500 0.9500 16.62 16.09 23:59:49
گرم 0.52 0.0048 0.0305 0.53 0.52 23:59:49
کیلوگرم 521.48 4.8226 30.5432 534.35 517.31 23:59:49
تولا 6.08 0.0563 0.3563 6.23 6.03 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 850.75 5.1000 0.6000 865.40 849.40 23:59:26
گرم 27.35 0.1640 0.0193 27.82 27.31 23:59:26
کیلوگرم 27352.23 163.9687 19.2904 27823.24 27308.82 23:59:26
تولا 319.03 1.9125 0.2250 324.53 318.53 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1508.80 14.0500 0.9300 1534.00 1495.95 23:59:18
گرم 48.51 0.4517 0.0299 49.32 48.10 23:59:18
کیلوگرم 48509.01 451.7177 29.9002 49319.21 48095.87 23:59:18
تولا 565.80 5.2688 0.3488 575.25 560.98 23:59:18

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1271.78 16.4500 1.2900 1295.50 1266.49 23:59:49
گرم 40.89 0.5289 0.0415 41.65 40.72 23:59:49
کیلوگرم 40888.59 528.8800 41.4744 41651.38 40718.60 23:59:49
تولا 476.92 6.1688 0.4838 485.81 474.93 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.46 0.1337 0.9500 14.82 14.35 23:59:49
گرم 0.46 0.0043 0.0305 0.48 0.46 23:59:49
کیلوگرم 464.96 4.2998 30.5432 476.42 461.23 23:59:49
تولا 5.42 0.0502 0.3563 5.56 5.38 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 758.53 4.5472 0.6000 771.59 757.33 23:59:26
گرم 24.39 0.1462 0.0193 24.81 24.35 23:59:26
کیلوگرم 24387.25 146.1945 19.2904 24807.20 24348.55 23:59:26
تولا 284.45 1.7052 0.2250 289.35 284.00 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1345.25 12.5270 0.9300 1367.71 1333.79 23:59:18
گرم 43.25 0.4028 0.0299 43.97 42.88 23:59:18
کیلوگرم 43250.63 402.7515 29.9002 43973.01 42882.28 23:59:18
تولا 504.47 4.6976 0.3488 512.89 500.17 23:59:18

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1141.55 14.7655 1.2900 1162.84 1136.80 23:59:49
گرم 36.70 0.4747 0.0415 37.39 36.55 23:59:49
کیلوگرم 36701.59 474.7226 41.4744 37386.27 36549.01 23:59:49
تولا 428.08 5.5371 0.4838 436.07 426.30 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.98 0.1200 0.9500 13.30 12.88 23:59:49
گرم 0.42 0.0039 0.0305 0.43 0.41 23:59:49
کیلوگرم 417.34 3.8595 30.5432 427.64 414.00 23:59:49
تولا 4.87 0.0450 0.3563 4.99 4.83 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 680.86 4.0815 0.6000 692.58 679.77 23:59:26
گرم 21.89 0.1312 0.0193 22.27 21.86 23:59:26
کیلوگرم 21889.99 131.2241 19.2904 22266.94 21855.25 23:59:26
تولا 255.32 1.5306 0.2250 259.72 254.92 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1207.49 11.2442 0.9300 1227.66 1197.21 23:59:18
گرم 38.82 0.3615 0.0299 39.47 38.49 23:59:18
کیلوگرم 38821.76 361.5096 29.9002 39470.16 38491.13 23:59:18
تولا 452.81 4.2166 0.3488 460.37 448.95 23:59:18

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5239.88 67.7761 1.2900 5337.63 5218.10 23:59:49
گرم 168.47 2.1791 0.0415 171.61 167.77 23:59:49
کیلوگرم 168465.94 2179.0498 41.4744 171608.73 167765.57 23:59:49
تولا 1964.96 25.4160 0.4838 2001.61 1956.79 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 59.58 0.5510 0.9500 61.05 59.11 23:59:49
گرم 1.92 0.0177 0.0305 1.96 1.90 23:59:49
کیلوگرم 1915.67 17.7159 30.5432 1962.92 1900.32 23:59:49
تولا 22.34 0.2066 0.3563 22.90 22.16 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3125.23 18.7349 0.6000 3179.05 3120.27 23:59:26
گرم 100.48 0.6023 0.0193 102.21 100.32 23:59:26
کیلوگرم 100478.41 602.3390 19.2904 102208.65 100318.96 23:59:26
تولا 1171.96 7.0256 0.2250 1192.14 1170.10 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5542.58 51.6127 0.9300 5635.15 5495.37 23:59:18
گرم 178.20 1.6594 0.0299 181.17 176.68 23:59:18
کیلوگرم 178197.85 1659.3848 29.9002 181174.11 176680.19 23:59:18
تولا 2078.47 19.3548 0.3488 2113.18 2060.77 23:59:18

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1863.16 24.0994 1.2900 1897.92 1855.42 23:59:49
گرم 59.90 0.7748 0.0415 61.02 59.65 23:59:49
کیلوگرم 59902.06 774.8128 41.4744 61019.55 59653.03 23:59:49
تولا 698.69 9.0373 0.4838 711.72 695.78 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 21.19 0.1959 0.9500 21.71 21.02 23:59:49
گرم 0.68 0.0063 0.0305 0.70 0.68 23:59:49
کیلوگرم 681.16 6.2993 30.5432 697.96 675.70 23:59:49
تولا 7.94 0.0735 0.3563 8.14 7.88 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1111.25 6.6616 0.6000 1130.39 1109.49 23:59:26
گرم 35.73 0.2142 0.0193 36.34 35.67 23:59:26
کیلوگرم 35727.48 214.1759 19.2904 36342.71 35670.79 23:59:26
تولا 416.72 2.4981 0.2250 423.89 416.06 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1970.79 18.3521 0.9300 2003.71 1954.01 23:59:18
گرم 63.36 0.5900 0.0299 64.42 62.82 23:59:18
کیلوگرم 63362.47 590.0336 29.9002 64420.75 62822.83 23:59:18
تولا 739.05 6.8820 0.3488 751.39 732.75 23:59:18

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9817.91 126.9914 1.2900 10001.07 9777.10 23:59:49
گرم 315.65 4.0829 0.0415 321.54 314.34 23:59:49
کیلوگرم 315652.94 4082.8637 41.4744 321541.56 314340.67 23:59:49
تولا 3681.72 47.6218 0.4838 3750.40 3666.41 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 111.64 1.0325 0.9500 114.40 110.75 23:59:49
گرم 3.59 0.0332 0.0305 3.68 3.56 23:59:49
کیلوگرم 3589.38 33.1940 30.5432 3677.90 3560.61 23:59:49
تولا 41.87 0.3872 0.3563 42.90 41.53 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5855.71 35.1033 0.6000 5956.55 5846.42 23:59:26
گرم 188.27 1.1286 0.0193 191.51 187.97 23:59:26
کیلوگرم 188265.38 1128.5965 19.2904 191507.33 187966.63 23:59:26
تولا 2195.89 13.1637 0.2250 2233.71 2192.41 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10385.07 96.7062 0.9300 10558.52 10296.62 23:59:18
گرم 333.89 3.1092 0.0299 339.46 331.04 23:59:18
کیلوگرم 333887.52 3109.1726 29.9002 339464.11 331043.90 23:59:18
تولا 3894.40 36.2648 0.3488 3959.45 3861.24 23:59:18

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 153637.54 1987.2495 1.2900 156503.71 152998.82 23:59:49
گرم 4939.56 63.8916 0.0415 5031.71 4919.03 23:59:49
کیلوگرم 4939558.06 63891.5074 41.4744 5031707.27 4919022.74 23:59:49
تولا 57614.12 745.2191 0.4838 58688.93 57374.60 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1747.06 16.1565 0.9500 1790.14 1733.05 23:59:49
گرم 56.17 0.5194 0.0305 57.55 55.72 23:59:49
کیلوگرم 56169.12 519.4431 30.5432 57554.30 55718.94 23:59:49
تولا 655.15 6.0587 0.3563 671.30 649.90 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91634.28 549.3210 0.6000 93212.23 91488.87 23:59:26
گرم 2946.11 17.6611 0.0193 2996.84 2941.44 23:59:26
کیلوگرم 2946108.40 17661.0671 19.2904 2996840.68 2941433.41 23:59:26
تولا 34362.88 205.9955 0.2250 34954.61 34308.35 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 162512.85 1513.3255 0.9300 165227.14 161128.77 23:59:18
گرم 5224.91 48.6545 0.0299 5312.18 5180.41 23:59:18
کیلوگرم 5224905.49 48654.5083 29.9002 5312171.94 5180406.53 23:59:18
تولا 60942.36 567.4975 0.3488 61960.22 60423.33 23:59:18

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13390.19 173.1975 1.2900 13639.99 13334.52 23:59:49
گرم 430.50 5.5684 0.0415 438.54 428.71 23:59:49
کیلوگرم 430504.20 5568.4257 41.4744 438535.41 428714.46 23:59:49
تولا 5021.32 64.9491 0.4838 5115.00 5000.45 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 152.26 1.4081 0.9500 156.02 151.04 23:59:49
گرم 4.90 0.0453 0.0305 5.02 4.86 23:59:49
کیلوگرم 4895.39 45.2718 30.5432 5016.11 4856.15 23:59:49
تولا 57.10 0.5280 0.3563 58.51 56.64 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7986.33 47.8757 0.6000 8123.86 7973.66 23:59:26
گرم 256.77 1.5392 0.0193 261.19 256.36 23:59:26
کیلوگرم 256766.30 1539.2396 19.2904 261187.84 256358.85 23:59:26
تولا 2994.88 17.9534 0.2250 3046.45 2990.12 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14163.71 131.8930 0.9300 14400.27 14043.08 23:59:18
گرم 455.37 4.2405 0.0299 462.98 451.50 23:59:18
کیلوگرم 455373.48 4240.4543 29.9002 462979.14 451495.20 23:59:18
تولا 5311.39 49.4599 0.3488 5400.11 5266.16 23:59:18

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1401.44 18.1271 1.2900 1427.58 1395.61 23:59:49
گرم 45.06 0.5828 0.0415 45.90 44.87 23:59:49
کیلوگرم 45057.24 582.8002 41.4744 45897.80 44869.93 23:59:49
تولا 525.54 6.7977 0.4838 535.34 523.35 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.94 0.1474 0.9500 16.33 15.81 23:59:49
گرم 0.51 0.0047 0.0305 0.52 0.51 23:59:49
کیلوگرم 512.36 4.7382 30.5432 524.99 508.25 23:59:49
تولا 5.98 0.0553 0.3563 6.12 5.93 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 835.86 5.0108 0.6000 850.26 834.54 23:59:26
گرم 26.87 0.1611 0.0193 27.34 26.83 23:59:26
کیلوگرم 26873.56 161.0992 19.2904 27336.33 26830.92 23:59:26
تولا 313.45 1.8790 0.2250 318.85 312.95 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1482.40 13.8041 0.9300 1507.16 1469.77 23:59:18
گرم 47.66 0.4438 0.0299 48.46 47.25 23:59:18
کیلوگرم 47660.10 443.8126 29.9002 48456.12 47254.20 23:59:18
تولا 555.90 5.1766 0.3488 565.18 551.16 23:59:18

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 98236.17 1270.6515 1.2900 100068.80 97827.77 23:59:49
گرم 3158.37 40.8524 0.0415 3217.29 3145.24 23:59:49
کیلوگرم 3158363.79 40852.3639 41.4744 3217284.19 3145233.46 23:59:49
تولا 36838.59 476.4947 0.4838 37525.83 36685.44 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1117.07 10.3305 0.9500 1144.62 1108.12 23:59:49
گرم 35.91 0.3321 0.0305 36.80 35.63 23:59:49
کیلوگرم 35914.65 332.1330 30.5432 36800.34 35626.80 23:59:49
تولا 418.90 3.8739 0.3563 429.23 415.54 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 58591.15 351.2370 0.6000 59600.10 58498.18 23:59:26
گرم 1883.75 11.2925 0.0193 1916.19 1880.76 23:59:26
کیلوگرم 1883747.89 11292.5233 19.2904 1916186.22 1880758.69 23:59:26
تولا 21971.70 131.7140 0.2250 22350.05 21936.83 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 103911.06 967.6235 0.9300 105646.58 103026.08 23:59:18
گرم 3340.82 31.1098 0.0299 3396.62 3312.37 23:59:18
کیلوگرم 3340815.54 31109.7947 29.9002 3396613.89 3312362.80 23:59:18
تولا 38966.67 362.8591 0.3488 39617.50 38634.81 23:59:18

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11139.19 144.0816 1.2900 11346.99 11092.88 23:59:49
گرم 358.13 4.6323 0.0415 364.81 356.64 23:59:49
کیلوگرم 358132.86 4632.3271 41.4744 364813.96 356643.99 23:59:49
تولا 4177.20 54.0306 0.4838 4255.12 4159.83 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.67 1.1714 0.9500 129.79 125.65 23:59:49
گرم 4.07 0.0377 0.0305 4.17 4.04 23:59:49
کیلوگرم 4072.43 37.6612 30.5432 4172.86 4039.79 23:59:49
تولا 47.50 0.4393 0.3563 48.67 47.12 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6643.76 39.8274 0.6000 6758.17 6633.22 23:59:26
گرم 213.60 1.2805 0.0193 217.28 213.26 23:59:26
کیلوگرم 213601.75 1280.4807 19.2904 217279.99 213262.80 23:59:26
تولا 2491.41 14.9353 0.2250 2534.31 2487.46 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11782.67 109.7207 0.9300 11979.47 11682.32 23:59:18
گرم 378.82 3.5276 0.0299 385.15 375.60 23:59:18
کیلوگرم 378821.41 3527.5987 29.9002 385148.49 375595.10 23:59:18
تولا 4418.51 41.1453 0.3488 4492.30 4380.87 23:59:18

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2026.20 26.2082 1.2900 2064.00 2017.78 23:59:49
گرم 65.14 0.8426 0.0415 66.36 64.87 23:59:49
کیلوگرم 65143.83 842.6134 41.4744 66359.11 64873.01 23:59:49
تولا 759.83 9.8281 0.4838 774.00 756.67 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.04 0.2131 0.9500 23.61 22.86 23:59:49
گرم 0.74 0.0069 0.0305 0.76 0.73 23:59:49
کیلوگرم 740.77 6.8505 30.5432 759.04 734.83 23:59:49
تولا 8.64 0.0799 0.3563 8.85 8.57 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1208.49 7.2446 0.6000 1229.30 1206.57 23:59:26
گرم 38.85 0.2329 0.0193 39.52 38.79 23:59:26
کیلوگرم 38853.84 232.9175 19.2904 39522.91 38792.18 23:59:26
تولا 453.18 2.7167 0.2250 460.99 452.47 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2143.25 19.9580 0.9300 2179.05 2125.00 23:59:18
گرم 68.91 0.6417 0.0299 70.06 68.32 23:59:18
کیلوگرم 68907.05 641.6649 29.9002 70057.94 68320.19 23:59:18
تولا 803.72 7.4843 0.3488 817.14 796.87 23:59:18

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8072.00 104.4086 1.2900 8222.58 8038.44 23:59:49
گرم 259.52 3.3568 0.0415 264.36 258.44 23:59:49
کیلوگرم 259520.56 3356.8103 41.4744 264362.00 258441.65 23:59:49
تولا 3027.00 39.1532 0.4838 3083.47 3014.42 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91.79 0.8489 0.9500 94.05 91.05 23:59:49
گرم 2.95 0.0273 0.0305 3.02 2.93 23:59:49
کیلوگرم 2951.08 27.2911 30.5432 3023.86 2927.43 23:59:49
تولا 34.42 0.3183 0.3563 35.27 34.15 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4814.39 28.8609 0.6000 4897.30 4806.75 23:59:26
گرم 154.79 0.9279 0.0193 157.45 154.54 23:59:26
کیلوگرم 154786.25 927.8988 19.2904 157451.69 154540.63 23:59:26
تولا 1805.40 10.8228 0.2250 1836.49 1802.53 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8538.30 79.5090 0.9300 8680.91 8465.58 23:59:18
گرم 274.51 2.5563 0.0299 279.10 272.17 23:59:18
کیلوگرم 274512.49 2556.2702 29.9002 279097.40 272174.55 23:59:18
تولا 3201.86 29.8159 0.3488 3255.34 3174.60 23:59:18

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 434.34 5.6180 1.2900 442.44 432.53 23:59:49
گرم 13.96 0.1806 0.0415 14.22 13.91 23:59:49
کیلوگرم 13964.31 180.6236 41.4744 14224.82 13906.25 23:59:49
تولا 162.88 2.1068 0.4838 165.92 162.20 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.94 0.0457 0.9500 5.06 4.90 23:59:49
گرم 0.16 0.0015 0.0305 0.16 0.16 23:59:49
کیلوگرم 158.79 1.4685 30.5432 162.71 157.52 23:59:49
تولا 1.85 0.0171 0.3563 1.90 1.84 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 259.05 1.5530 0.6000 263.51 258.64 23:59:26
گرم 8.33 0.0499 0.0193 8.47 8.32 23:59:26
کیلوگرم 8328.75 49.9285 19.2904 8472.18 8315.54 23:59:26
تولا 97.15 0.5824 0.2250 98.82 96.99 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 459.43 4.2782 0.9300 467.10 455.52 23:59:18
گرم 14.77 0.1375 0.0299 15.02 14.65 23:59:18
کیلوگرم 14770.99 137.5480 29.9002 15017.70 14645.19 23:59:18
تولا 172.29 1.6043 0.3488 175.16 170.82 23:59:18

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5869.64 75.9218 1.2900 5979.14 5845.23 23:59:49
گرم 188.71 2.4409 0.0415 192.23 187.93 23:59:49
کیلوگرم 188713.04 2440.9391 41.4744 192233.55 187928.50 23:59:49
تولا 2201.12 28.4707 0.4838 2242.18 2191.96 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 66.75 0.6173 0.9500 68.39 66.21 23:59:49
گرم 2.15 0.0198 0.0305 2.20 2.13 23:59:49
کیلوگرم 2145.91 19.8450 30.5432 2198.83 2128.71 23:59:49
تولا 25.03 0.2315 0.3563 25.65 24.83 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3500.84 20.9865 0.6000 3561.12 3495.28 23:59:26
گرم 112.55 0.6747 0.0193 114.49 112.38 23:59:26
کیلوگرم 112554.42 674.7311 19.2904 114492.61 112375.81 23:59:26
تولا 1312.81 7.8699 0.2250 1335.42 1310.73 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6208.71 57.8158 0.9300 6312.41 6155.83 23:59:18
گرم 199.61 1.8588 0.0299 202.95 197.91 23:59:18
کیلوگرم 199614.58 1858.8181 29.9002 202948.54 197914.52 23:59:18
تولا 2328.27 21.6809 0.3488 2367.16 2308.44 23:59:18

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12232.81 158.2272 1.2900 12461.01 12181.95 23:59:49
گرم 393.29 5.0871 0.0415 400.63 391.66 23:59:49
کیلوگرم 393293.57 5087.1188 41.4744 400630.60 391658.52 23:59:49
تولا 4587.31 59.3352 0.4838 4672.88 4568.23 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139.10 1.2864 0.9500 142.53 137.99 23:59:49
گرم 4.47 0.0414 0.0305 4.58 4.44 23:59:49
کیلوگرم 4472.25 41.3587 30.5432 4582.54 4436.41 23:59:49
تولا 52.16 0.4824 0.3563 53.45 51.75 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7296.03 43.7376 0.6000 7421.67 7284.45 23:59:26
گرم 234.57 1.4062 0.0193 238.61 234.20 23:59:26
کیلوگرم 234572.70 1406.1954 19.2904 238612.07 234200.47 23:59:26
تولا 2736.01 16.4016 0.2250 2783.13 2731.67 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12939.47 120.4928 0.9300 13155.58 12829.27 23:59:18
گرم 416.01 3.8739 0.0299 422.96 412.47 23:59:18
کیلوگرم 416013.27 3873.9306 29.9002 422961.53 412470.21 23:59:18
تولا 4852.30 45.1848 0.3488 4933.35 4810.98 23:59:18

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 228224.00 2952.0000 1.2900 232481.60 227275.20 23:59:49
گرم 7337.57 94.9090 0.0415 7474.46 7307.07 23:59:49
کیلوگرم 7337566.51 94908.9331 41.4744 7474451.43 7307061.91 23:59:49
تولا 85584.06 1107.0008 0.4838 87180.66 85228.26 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2595.20 24.0000 0.9500 2659.20 2574.40 23:59:49
گرم 83.44 0.7716 0.0305 85.50 82.77 23:59:49
کیلوگرم 83437.56 771.6173 30.5432 85495.20 82768.82 23:59:49
تولا 973.20 9.0000 0.3563 997.20 965.40 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 136120.00 816.0000 0.6000 138464.00 135904.00 23:59:26
گرم 4376.36 26.2350 0.0193 4451.72 4369.42 23:59:26
کیلوگرم 4376356.36 26234.9896 19.2904 4451717.65 4369411.80 23:59:26
تولا 51045.04 306.0002 0.2250 51924.04 50964.04 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 241408.00 2248.0000 0.9300 245440.00 239352.00 23:59:18
گرم 7761.45 72.2749 0.0299 7891.08 7695.35 23:59:18
کیلوگرم 7761441.64 72274.8244 29.9002 7891073.35 7695339.75 23:59:18
تولا 90528.07 843.0006 0.3488 92040.07 89757.07 23:59:18

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5194.24 67.1857 1.2900 5291.14 5172.64 23:59:49
گرم 167.00 2.1601 0.0415 170.11 166.30 23:59:49
کیلوگرم 166998.43 2160.0680 41.4744 170113.84 166304.16 23:59:49
تولا 1947.84 25.1946 0.4838 1984.18 1939.74 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 59.07 0.5462 0.9500 60.52 58.59 23:59:49
گرم 1.90 0.0176 0.0305 1.95 1.88 23:59:49
کیلوگرم 1898.99 17.5615 30.5432 1945.82 1883.77 23:59:49
تولا 22.15 0.2048 0.3563 22.70 21.97 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3098.01 18.5717 0.6000 3151.35 3093.09 23:59:26
گرم 99.60 0.5971 0.0193 101.32 99.45 23:59:26
کیلوگرم 99603.14 597.0920 19.2904 101318.31 99445.08 23:59:26
تولا 1161.75 6.9644 0.2250 1181.76 1159.91 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5494.30 51.1631 0.9300 5586.06 5447.50 23:59:18
گرم 176.65 1.6449 0.0299 179.60 175.14 23:59:18
کیلوگرم 176645.56 1644.9298 29.9002 179595.90 175141.12 23:59:18
تولا 2060.36 19.1862 0.3488 2094.77 2042.81 23:59:18

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89869.19 1162.4275 1.2900 91545.73 89495.58 23:59:49
گرم 2889.36 37.3729 0.0415 2943.26 2877.35 23:59:49
کیلوگرم 2889359.43 37372.8838 41.4744 2943261.45 2877347.44 23:59:49
تولا 33700.97 435.9106 0.4838 34329.68 33560.87 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1021.93 9.4506 0.9500 1047.13 1013.74 23:59:49
گرم 32.86 0.3038 0.0305 33.67 32.59 23:59:49
کیلوگرم 32855.73 303.8446 30.5432 33665.98 32592.40 23:59:49
تولا 383.22 3.5440 0.3563 392.67 380.15 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53600.82 321.3214 0.6000 54523.83 53515.77 23:59:26
گرم 1723.31 10.3307 0.0193 1752.98 1720.57 23:59:26
کیلوگرم 1723305.20 10330.7158 19.2904 1752980.68 1720570.59 23:59:26
تولا 20100.32 120.4956 0.2250 20446.45 20068.43 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95060.74 885.2090 0.9300 96648.44 94251.13 23:59:18
گرم 3056.27 28.4601 0.0299 3107.32 3030.24 23:59:18
کیلوگرم 3056271.38 28460.1093 29.9002 3107317.27 3030242.03 23:59:18
تولا 35647.80 331.9536 0.3488 36243.19 35344.20 23:59:18

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5350.43 69.2060 1.2900 5450.24 5328.18 23:59:49
گرم 172.02 2.2250 0.0415 175.23 171.31 23:59:49
کیلوگرم 172020.07 2225.0213 41.4744 175229.17 171304.93 23:59:49
تولا 2006.41 25.9523 0.4838 2043.84 1998.07 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.84 0.5627 0.9500 62.34 60.35 23:59:49
گرم 1.96 0.0181 0.0305 2.00 1.94 23:59:49
کیلوگرم 1956.09 18.0896 30.5432 2004.33 1940.41 23:59:49
تولا 22.82 0.2110 0.3563 23.38 22.63 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3191.16 19.1301 0.6000 3246.12 3186.10 23:59:26
گرم 102.60 0.6150 0.0193 104.37 102.44 23:59:26
کیلوگرم 102598.20 615.0465 19.2904 104364.96 102435.40 23:59:26
تولا 1196.69 7.1738 0.2250 1217.29 1194.79 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5659.51 52.7016 0.9300 5754.03 5611.31 23:59:18
گرم 181.96 1.6944 0.0299 185.00 180.41 23:59:18
کیلوگرم 181957.30 1694.3929 29.9002 184996.35 180407.62 23:59:18
تولا 2122.32 19.7631 0.3488 2157.76 2104.24 23:59:18

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1940.62 25.1012 1.2900 1976.82 1932.55 23:59:49
گرم 62.39 0.8070 0.0415 63.56 62.13 23:59:49
کیلوگرم 62392.25 807.0225 41.4744 63556.19 62132.86 23:59:49
تولا 727.73 9.4130 0.4838 741.31 724.71 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.07 0.2041 0.9500 22.61 21.89 23:59:49
گرم 0.71 0.0066 0.0305 0.73 0.70 23:59:49
کیلوگرم 709.48 6.5612 30.5432 726.98 703.79 23:59:49
تولا 8.28 0.0765 0.3563 8.48 8.21 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1157.45 6.9386 0.6000 1177.38 1155.61 23:59:26
گرم 37.21 0.2231 0.0193 37.85 37.15 23:59:26
کیلوگرم 37212.71 223.0794 19.2904 37853.51 37153.65 23:59:26
تولا 434.04 2.6020 0.2250 441.52 433.35 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2052.72 19.1150 0.9300 2087.01 2035.24 23:59:18
گرم 66.00 0.6146 0.0299 67.10 65.43 23:59:18
کیلوگرم 65996.51 614.5619 29.9002 67098.78 65434.44 23:59:18
تولا 769.77 7.1681 0.3488 782.63 763.22 23:59:18

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9492.69 122.7848 1.2900 9669.78 9453.23 23:59:49
گرم 305.20 3.9476 0.0415 310.89 303.93 23:59:49
کیلوگرم 305196.91 3947.6184 41.4744 310890.46 303928.11 23:59:49
تولا 3559.76 46.0443 0.4838 3626.17 3544.96 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 107.94 0.9983 0.9500 110.61 107.08 23:59:49
گرم 3.47 0.0321 0.0305 3.56 3.44 23:59:49
کیلوگرم 3470.48 32.0945 30.5432 3556.07 3442.67 23:59:49
تولا 40.48 0.3743 0.3563 41.48 40.15 23:59:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5661.74 33.9405 0.6000 5759.24 5652.76 23:59:26
گرم 182.03 1.0912 0.0193 185.16 181.74 23:59:26
کیلوگرم 182029.07 1091.2116 19.2904 185163.63 181740.22 23:59:26
تولا 2123.15 12.7277 0.2250 2159.72 2119.79 23:59:26
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10041.06 93.5028 0.9300 10208.77 9955.55 23:59:18
گرم 322.83 3.0062 0.0299 328.22 320.08 23:59:18
کیلوگرم 322827.46 3006.1810 29.9002 328219.33 320078.04 23:59:18
تولا 3765.40 35.0636 0.3488 3828.29 3733.33 23:59:18
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.17 1.69 0.95 0.05 37.15 15.59 12.13 0.48