منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1285.86 0.9900 0.0800 1287.45 1283.84 18:25:19
گرم 41.34 0.0318 0.0026 41.39 41.28 18:25:19
کیلوگرم 41341.33 31.8292 2.5721 41392.45 41276.38 18:25:19
تولا 482.20 0.3713 0.0300 482.79 481.44 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.58 0.0400 0.2400 14.61 14.54 18:21:53
گرم 0.47 0.0013 0.0077 0.47 0.47 18:21:53
کیلوگرم 468.76 1.2860 7.7162 469.72 467.47 18:21:53
تولا 5.47 0.0150 0.0900 5.48 5.45 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 807.75 2.2500 0.2800 808.50 802.45 18:25:34
گرم 25.97 0.0723 0.0090 25.99 25.80 18:25:34
کیلوگرم 25969.75 72.3391 9.0022 25993.86 25799.35 18:25:34
تولا 302.91 0.8438 0.1050 303.19 300.92 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1330.60 6.6000 0.5000 1331.40 1315.00 18:25:42
گرم 42.78 0.2122 0.0161 42.81 42.28 18:25:42
کیلوگرم 42779.75 212.1948 16.0754 42805.47 42278.20 18:25:42
تولا 498.98 2.4750 0.1875 499.28 493.13 18:25:42

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1148.66 0.8844 0.0800 1150.08 1146.85 18:25:19
گرم 36.93 0.0284 0.0026 36.98 36.87 18:25:19
کیلوگرم 36930.21 28.4330 2.5721 36975.87 36872.19 18:25:19
تولا 430.75 0.3316 0.0300 431.28 430.07 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.02 0.0357 0.2400 13.05 12.99 18:21:53
گرم 0.42 0.0011 0.0077 0.42 0.42 18:21:53
کیلوگرم 418.74 1.1488 7.7162 419.60 417.59 18:21:53
تولا 4.88 0.0134 0.0900 4.89 4.87 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 721.56 2.0099 0.2800 722.23 716.83 18:25:34
گرم 23.20 0.0646 0.0090 23.22 23.05 18:25:34
کیلوگرم 23198.77 64.6205 9.0022 23220.31 23046.56 18:25:34
تولا 270.59 0.7537 0.1050 270.84 268.81 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1188.62 5.8958 0.5000 1189.34 1174.69 18:25:42
گرم 38.22 0.1896 0.0161 38.24 37.77 18:25:42
کیلوگرم 38215.15 189.5536 16.0754 38238.13 37767.12 18:25:42
تولا 445.73 2.2109 0.1875 446.00 440.51 18:25:42

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1013.00 0.7799 0.0800 1014.25 1011.41 18:25:19
گرم 32.57 0.0251 0.0026 32.61 32.52 18:25:19
کیلوگرم 32568.70 25.0751 2.5721 32608.97 32517.54 18:25:19
تولا 379.88 0.2925 0.0300 380.35 379.28 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.49 0.0315 0.2400 11.51 11.45 18:21:53
گرم 0.37 0.0010 0.0077 0.37 0.37 18:21:53
کیلوگرم 369.29 1.0131 7.7162 370.05 368.27 18:21:53
تولا 4.31 0.0118 0.0900 4.32 4.30 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 636.35 1.7726 0.2800 636.94 632.17 18:25:34
گرم 20.46 0.0570 0.0090 20.48 20.32 18:25:34
کیلوگرم 20458.97 56.9888 9.0022 20477.96 20324.73 18:25:34
تولا 238.63 0.6647 0.1050 238.85 237.06 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1048.25 5.1995 0.5000 1048.88 1035.96 18:25:42
گرم 33.70 0.1672 0.0161 33.72 33.31 18:25:42
کیلوگرم 33701.89 167.1670 16.0754 33722.15 33306.77 18:25:42
تولا 393.09 1.9498 0.1875 393.33 388.48 18:25:42

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4723.61 3.6368 0.0800 4729.45 4716.19 18:25:19
گرم 151.87 0.1169 0.0026 152.06 151.63 18:25:19
کیلوگرم 151867.37 116.9246 2.5721 152055.16 151628.80 18:25:19
تولا 1771.35 1.3638 0.0300 1773.54 1768.57 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.56 0.1469 0.2400 53.67 53.41 18:21:53
گرم 1.72 0.0047 0.0077 1.73 1.72 18:21:53
کیلوگرم 1721.98 4.7242 7.7162 1725.52 1717.26 18:21:53
تولا 20.08 0.0551 0.0900 20.13 20.03 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2967.27 8.2654 0.2800 2970.02 2947.80 18:25:34
گرم 95.40 0.2657 0.0090 95.49 94.77 18:25:34
کیلوگرم 95399.86 265.7378 9.0022 95488.44 94773.90 18:25:34
تولا 1112.73 3.0995 0.1050 1113.76 1105.43 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4887.96 24.2451 0.5000 4890.90 4830.65 18:25:42
گرم 157.15 0.7795 0.0161 157.25 155.31 18:25:42
کیلوگرم 157151.42 779.4975 16.0754 157245.90 155308.97 18:25:42
تولا 1832.99 9.0919 0.1875 1834.09 1811.50 18:25:42

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1729.10 1.3313 0.0800 1731.23 1726.38 18:25:19
گرم 55.59 0.0428 0.0026 55.66 55.50 18:25:19
کیلوگرم 55591.68 42.8007 2.5721 55660.42 55504.35 18:25:19
تولا 648.41 0.4992 0.0300 649.21 647.39 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.61 0.0538 0.2400 19.65 19.55 18:21:53
گرم 0.63 0.0017 0.0077 0.63 0.63 18:21:53
کیلوگرم 630.34 1.7293 7.7162 631.64 628.61 18:21:53
تولا 7.35 0.0202 0.0900 7.37 7.33 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1086.18 3.0256 0.2800 1087.19 1079.05 18:25:34
گرم 34.92 0.0973 0.0090 34.95 34.69 18:25:34
کیلوگرم 34921.52 97.2744 9.0022 34953.94 34692.38 18:25:34
تولا 407.32 1.1346 0.1050 407.70 404.65 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1789.26 8.8750 0.5000 1790.33 1768.28 18:25:42
گرم 57.53 0.2853 0.0161 57.56 56.85 18:25:42
کیلوگرم 57525.93 285.3383 16.0754 57560.52 56851.50 18:25:42
تولا 670.97 3.3281 0.1875 671.38 663.11 18:25:42

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8869.99 6.8291 0.0800 8880.96 8856.06 18:25:19
گرم 285.18 0.2196 0.0026 285.53 284.73 18:25:19
کیلوگرم 285176.62 219.5611 2.5721 285529.24 284728.62 18:25:19
تولا 3326.25 2.5609 0.0300 3330.36 3321.02 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100.57 0.2759 0.2400 100.78 100.30 18:21:53
گرم 3.23 0.0089 0.0077 3.24 3.22 18:21:53
کیلوگرم 3233.54 8.8712 7.7162 3240.19 3224.67 18:21:53
تولا 37.72 0.1035 0.0900 37.79 37.61 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5571.94 15.5207 0.2800 5577.11 5535.38 18:25:34
گرم 179.14 0.4990 0.0090 179.31 177.97 18:25:34
کیلوگرم 179141.91 499.0025 9.0022 179308.24 177966.48 18:25:34
تولا 2089.48 5.8203 0.1050 2091.42 2075.77 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9178.61 45.5275 0.5000 9184.13 9071.00 18:25:42
گرم 295.10 1.4637 0.0161 295.28 291.64 18:25:42
کیلوگرم 295099.00 1463.7407 16.0754 295276.43 291639.25 18:25:42
تولا 3441.98 17.0728 0.1875 3444.05 3401.63 18:25:42

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140763.09 108.3753 0.0800 140937.15 140541.96 18:25:19
گرم 4525.64 3.4843 0.0026 4531.23 4518.53 18:25:19
کیلوگرم 4525635.19 3484.3442 2.5721 4531231.26 4518525.72 18:25:19
تولا 52786.20 40.6408 0.0300 52851.47 52703.28 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1596.07 4.3788 0.2400 1599.36 1591.69 18:21:53
گرم 51.31 0.1408 0.0077 51.42 51.17 18:21:53
کیلوگرم 51314.89 140.7816 7.7162 51420.47 51174.11 18:21:53
تولا 598.53 1.6421 0.0900 599.76 596.89 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88424.39 246.3075 0.2800 88506.50 87844.20 18:25:34
گرم 2842.91 7.9190 0.0090 2845.55 2824.26 18:25:34
کیلوگرم 2842908.11 7918.9641 9.0022 2845547.77 2824254.55 18:25:34
تولا 33159.17 92.3654 0.1050 33189.96 32941.60 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 145660.78 722.5020 0.5000 145748.36 143953.05 18:25:42
گرم 4683.10 23.2290 0.0161 4685.92 4628.20 18:25:42
کیلوگرم 4683099.39 23228.9614 16.0754 4685915.03 4628194.58 18:25:42
تولا 54622.83 270.9384 0.1875 54655.67 53982.43 18:25:42

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12301.69 9.4712 0.0800 12316.91 12282.37 18:25:19
گرم 395.51 0.3045 0.0026 396.00 394.89 18:25:19
کیلوگرم 395508.35 304.5069 2.5721 395997.41 394887.04 18:25:19
تولا 4613.14 3.5517 0.0300 4618.84 4605.89 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139.49 0.3827 0.2400 139.77 139.10 18:21:53
گرم 4.48 0.0123 0.0077 4.49 4.47 18:21:53
کیلوگرم 4484.56 12.3033 7.7162 4493.78 4472.25 18:21:53
تولا 52.31 0.1435 0.0900 52.41 52.16 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7727.66 21.5255 0.2800 7734.84 7676.96 18:25:34
گرم 248.45 0.6921 0.0090 248.68 246.82 18:25:34
کیلوگرم 248449.96 692.0612 9.0022 248680.65 246819.78 18:25:34
تولا 2897.88 8.0721 0.1050 2900.57 2878.86 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12729.72 63.1415 0.5000 12737.37 12580.47 18:25:42
گرم 409.27 2.0300 0.0161 409.52 404.47 18:25:42
کیلوگرم 409269.60 2030.0461 16.0754 409515.67 404471.31 18:25:42
تولا 4773.65 23.6781 0.1875 4776.52 4717.68 18:25:42

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1293.19 0.9956 0.0800 1294.79 1291.16 18:25:19
گرم 41.58 0.0320 0.0026 41.63 41.51 18:25:19
کیلوگرم 41576.97 32.0106 2.5721 41628.38 41511.66 18:25:19
تولا 484.95 0.3734 0.0300 485.55 484.18 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.66 0.0402 0.2400 14.69 14.62 18:21:53
گرم 0.47 0.0013 0.0077 0.47 0.47 18:21:53
کیلوگرم 471.43 1.2934 7.7162 472.40 470.14 18:21:53
تولا 5.50 0.0151 0.0900 5.51 5.48 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 812.35 2.2628 0.2800 813.11 807.02 18:25:34
گرم 26.12 0.0728 0.0090 26.14 25.95 18:25:34
کیلوگرم 26117.77 72.7515 9.0022 26142.02 25946.40 18:25:34
تولا 304.63 0.8486 0.1050 304.92 302.63 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1338.18 6.6376 0.5000 1338.99 1322.50 18:25:42
گرم 43.02 0.2134 0.0161 43.05 42.52 18:25:42
کیلوگرم 43023.60 213.4043 16.0754 43049.46 42519.19 18:25:42
تولا 501.82 2.4891 0.1875 502.12 495.94 18:25:42

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89479.14 68.8911 0.0800 89589.78 89338.57 18:25:19
گرم 2876.82 2.2149 0.0026 2880.38 2872.30 18:25:19
کیلوگرم 2876819.00 2214.8996 2.5721 2880376.26 2872299.71 18:25:19
تولا 33554.70 25.8342 0.0300 33596.19 33501.99 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1014.58 2.7835 0.2400 1016.67 1011.79 18:21:53
گرم 32.62 0.0895 0.0077 32.69 32.53 18:21:53
کیلوگرم 32619.43 89.4909 7.7162 32686.55 32529.94 18:21:53
تولا 380.47 1.0438 0.0900 381.25 379.42 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 56208.90 156.5708 0.2800 56261.09 55840.09 18:25:34
گرم 1807.16 5.0339 0.0090 1808.84 1795.30 18:25:34
کیلوگرم 1807156.73 5033.8627 9.0022 1808834.68 1795299.18 18:25:34
تولا 21078.35 58.7141 0.1050 21097.92 20940.05 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 92592.46 459.2742 0.5000 92648.13 91506.91 18:25:42
گرم 2976.92 14.7660 0.0161 2978.71 2942.02 18:25:42
کیلوگرم 2976914.57 14765.9974 16.0754 2978704.38 2942013.12 18:25:42
تولا 34722.20 172.2280 0.1875 34743.08 34315.11 18:25:42

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10093.36 7.7710 0.0800 10105.84 10077.50 18:25:19
گرم 324.51 0.2498 0.0026 324.91 324.00 18:25:19
کیلوگرم 324508.76 249.8434 2.5721 324910.02 323998.97 18:25:19
تولا 3785.01 2.9141 0.0300 3789.69 3779.07 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.45 0.3140 0.2400 114.68 114.13 18:21:53
گرم 3.68 0.0101 0.0077 3.69 3.67 18:21:53
کیلوگرم 3679.51 10.0947 7.7162 3687.08 3669.42 18:21:53
تولا 42.92 0.1177 0.0900 43.01 42.80 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6340.43 17.6614 0.2800 6346.32 6298.83 18:25:34
گرم 203.85 0.5678 0.0090 204.04 202.51 18:25:34
کیلوگرم 203849.52 567.8260 9.0022 204038.80 202511.98 18:25:34
تولا 2377.66 6.6230 0.1050 2379.87 2362.06 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10444.54 51.8067 0.5000 10450.82 10322.09 18:25:42
گرم 335.80 1.6656 0.0161 336.00 331.86 18:25:42
کیلوگرم 335799.66 1665.6228 16.0754 336001.55 331862.73 18:25:42
تولا 3916.71 19.4275 0.1875 3919.06 3870.79 18:25:42

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1857.42 1.4301 0.0800 1859.72 1854.51 18:25:19
گرم 59.72 0.0460 0.0026 59.79 59.62 18:25:19
کیلوگرم 59717.55 45.9773 2.5721 59791.39 59623.74 18:25:19
تولا 696.53 0.5363 0.0300 697.40 695.44 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 21.06 0.0578 0.2400 21.10 21.00 18:21:53
گرم 0.68 0.0019 0.0077 0.68 0.68 18:21:53
کیلوگرم 677.12 1.8577 7.7162 678.51 675.26 18:21:53
تولا 7.90 0.0217 0.0900 7.91 7.88 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1166.79 3.2501 0.2800 1167.88 1159.14 18:25:34
گرم 37.51 0.1045 0.0090 37.55 37.27 18:25:34
کیلوگرم 37513.30 104.4939 9.0022 37548.13 37267.16 18:25:34
تولا 437.55 1.2188 0.1050 437.95 434.68 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1922.05 9.5337 0.5000 1923.21 1899.52 18:25:42
گرم 61.80 0.3065 0.0161 61.83 61.07 18:25:42
کیلوگرم 61795.35 306.5153 16.0754 61832.50 61070.86 18:25:42
تولا 720.77 3.5751 0.1875 721.20 712.32 18:25:42

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7792.95 5.9999 0.0800 7802.59 7780.71 18:25:19
گرم 250.55 0.1929 0.0026 250.86 250.16 18:25:19
کیلوگرم 250549.12 192.9010 2.5721 250858.93 250155.52 18:25:19
تولا 2922.36 2.2500 0.0300 2925.97 2917.77 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88.36 0.2424 0.2400 88.54 88.12 18:21:53
گرم 2.84 0.0078 0.0077 2.85 2.83 18:21:53
کیلوگرم 2840.91 7.7940 7.7162 2846.75 2833.11 18:21:53
تولا 33.14 0.0909 0.0900 33.20 33.04 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4895.37 13.6361 0.2800 4899.91 4863.25 18:25:34
گرم 157.39 0.4384 0.0090 157.54 156.36 18:25:34
کیلوگرم 157389.65 438.4113 9.0022 157535.78 156356.94 18:25:34
تولا 1835.76 5.1136 0.1050 1837.47 1823.72 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8064.10 39.9993 0.5000 8068.95 7969.56 18:25:42
گرم 259.27 1.2860 0.0161 259.42 256.23 18:25:42
کیلوگرم 259266.68 1286.0064 16.0754 259422.56 256227.03 18:25:42
تولا 3024.04 14.9997 0.1875 3025.86 2988.59 18:25:42

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 391.42 0.3014 0.0800 391.90 390.80 18:25:19
گرم 12.58 0.0097 0.0026 12.60 12.56 18:25:19
کیلوگرم 12584.30 9.6888 2.5721 12599.86 12564.53 18:25:19
تولا 146.78 0.1130 0.0300 146.96 146.55 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.44 0.0122 0.2400 4.45 4.43 18:21:53
گرم 0.14 0.0004 0.0077 0.14 0.14 18:21:53
کیلوگرم 142.69 0.3915 7.7162 142.98 142.30 18:21:53
تولا 1.66 0.0046 0.0900 1.67 1.66 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 245.88 0.6849 0.2800 246.11 244.27 18:25:34
گرم 7.91 0.0220 0.0090 7.91 7.85 18:25:34
کیلوگرم 7905.19 22.0200 9.0022 7912.53 7853.32 18:25:34
تولا 92.20 0.2568 0.1050 92.29 91.60 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 405.03 2.0090 0.5000 405.28 400.29 18:25:42
گرم 13.02 0.0646 0.0161 13.03 12.87 18:25:42
کیلوگرم 13022.16 64.5921 16.0754 13029.99 12869.48 18:25:42
تولا 151.89 0.7534 0.1875 151.98 150.11 18:25:42

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5385.18 4.1461 0.0800 5391.84 5376.72 18:25:19
گرم 173.14 0.1333 0.0026 173.35 172.87 18:25:19
کیلوگرم 173137.48 133.3008 2.5721 173351.57 172865.49 18:25:19
تولا 2019.44 1.5548 0.0300 2021.94 2016.27 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61.06 0.1675 0.2400 61.19 60.89 18:21:53
گرم 1.96 0.0054 0.0077 1.97 1.96 18:21:53
کیلوگرم 1963.16 5.3859 7.7162 1967.20 1957.77 18:21:53
تولا 22.90 0.0628 0.0900 22.95 22.84 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3382.86 9.4230 0.2800 3386.00 3360.66 18:25:34
گرم 108.76 0.3030 0.0090 108.86 108.05 18:25:34
کیلوگرم 108761.30 302.9563 9.0022 108862.28 108047.67 18:25:34
تولا 1268.57 3.5336 0.1050 1269.75 1260.25 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5572.55 27.6408 0.5000 5575.90 5507.22 18:25:42
گرم 179.16 0.8887 0.0161 179.27 177.06 18:25:42
کیلوگرم 179161.60 888.6717 16.0754 179269.32 177061.10 18:25:42
تولا 2089.71 10.3653 0.1875 2090.97 2065.21 18:25:42

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11199.07 8.6223 0.0800 11212.92 11181.48 18:25:19
گرم 360.06 0.2772 0.0026 360.50 359.49 18:25:19
کیلوگرم 360058.16 277.2134 2.5721 360503.38 359492.54 18:25:19
تولا 4199.65 3.2334 0.0300 4204.85 4193.06 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.98 0.3484 0.2400 127.24 126.63 18:21:53
گرم 4.08 0.0112 0.0077 4.09 4.07 18:21:53
کیلوگرم 4082.60 11.2005 7.7162 4091.00 4071.40 18:21:53
تولا 47.62 0.1306 0.0900 47.72 47.49 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7035.02 19.5962 0.2800 7041.55 6988.86 18:25:34
گرم 226.18 0.6300 0.0090 226.39 224.70 18:25:34
کیلوگرم 226180.91 630.0304 9.0022 226390.92 224696.84 18:25:34
تولا 2638.13 7.3486 0.1050 2640.58 2620.82 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11588.73 57.4820 0.5000 11595.70 11452.86 18:25:42
گرم 372.59 1.8481 0.0161 372.81 368.22 18:25:42
کیلوگرم 372585.97 1848.0891 16.0754 372809.98 368217.76 18:25:42
تولا 4345.78 21.5558 0.1875 4348.39 4294.83 18:25:42

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 196736.58 151.4700 0.0800 196979.85 196427.52 18:25:19
گرم 6325.23 4.8699 0.0026 6333.05 6315.29 18:25:19
کیلوگرم 6325223.21 4869.8700 2.5721 6333044.51 6315286.70 18:25:19
تولا 73776.27 56.8013 0.0300 73867.50 73660.37 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2230.74 6.1200 0.2400 2235.33 2224.62 18:21:53
گرم 71.72 0.1968 0.0077 71.87 71.52 18:21:53
کیلوگرم 71719.90 196.7624 7.7162 71867.47 71523.14 18:21:53
تولا 836.53 2.2950 0.0900 838.25 834.23 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123585.75 344.2500 0.2800 123700.50 122774.85 18:25:34
گرم 3973.37 11.0679 0.0090 3977.06 3947.30 18:25:34
کیلوگرم 3973371.16 11067.8863 9.0022 3977060.46 3947300.14 18:25:34
تولا 46344.69 129.0938 0.1050 46387.72 46040.60 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 203581.80 1009.8000 0.5000 203704.20 201195.00 18:25:42
گرم 6545.31 32.4658 0.0161 6549.24 6468.57 18:25:42
کیلوگرم 6545301.98 32465.7997 16.0754 6549237.22 6468564.63 18:25:42
تولا 76343.23 378.6753 0.1875 76389.13 75448.18 18:25:42

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4682.46 3.6051 0.0800 4688.25 4675.10 18:25:19
گرم 150.54 0.1159 0.0026 150.73 150.31 18:25:19
کیلوگرم 150544.45 115.9061 2.5721 150730.60 150307.95 18:25:19
تولا 1755.92 1.3519 0.0300 1758.09 1753.17 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.09 0.1457 0.2400 53.20 52.95 18:21:53
گرم 1.71 0.0047 0.0077 1.71 1.70 18:21:53
کیلوگرم 1706.98 4.6831 7.7162 1710.49 1702.30 18:21:53
تولا 19.91 0.0546 0.0900 19.95 19.86 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2941.42 8.1934 0.2800 2944.15 2922.12 18:25:34
گرم 94.57 0.2634 0.0090 94.66 93.95 18:25:34
کیلوگرم 94568.83 263.4229 9.0022 94656.64 93948.32 18:25:34
تولا 1103.03 3.0725 0.1050 1104.06 1095.80 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4845.38 24.0339 0.5000 4848.29 4788.57 18:25:42
گرم 155.78 0.7727 0.0161 155.88 153.96 18:25:42
کیلوگرم 155782.46 772.7073 16.0754 155876.13 153956.07 18:25:42
تولا 1817.02 9.0127 0.1875 1818.11 1795.72 18:25:42

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82858.50 63.7938 0.0800 82960.96 82728.34 18:25:19
گرم 2663.96 2.0510 0.0026 2667.26 2659.78 18:25:19
کیلوگرم 2663960.77 2051.0173 2.5721 2667254.83 2659775.87 18:25:19
تولا 31071.96 23.9227 0.0300 31110.38 31023.15 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 939.51 2.5775 0.2400 941.44 936.93 18:21:53
گرم 30.21 0.0829 0.0077 30.27 30.12 18:21:53
کیلوگرم 30205.89 82.8694 7.7162 30268.04 30123.02 18:21:53
تولا 352.32 0.9666 0.0900 353.04 351.35 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52049.96 144.9860 0.2800 52098.28 51708.43 18:25:34
گرم 1673.44 4.6614 0.0090 1675.00 1662.46 18:25:34
کیلوگرم 1673443.70 4661.4031 9.0022 1674997.50 1662463.50 18:25:34
تولا 19518.75 54.3698 0.1050 19536.87 19390.68 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 85741.47 425.2921 0.5000 85793.02 84736.23 18:25:42
گرم 2756.65 13.6735 0.0161 2758.31 2724.33 18:25:42
کیلوگرم 2756650.18 13673.4490 16.0754 2758307.57 2724331.12 18:25:42
تولا 32153.07 159.4847 0.1875 32172.41 31776.11 18:25:42

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4822.49 3.7129 0.0800 4828.45 4814.91 18:25:19
گرم 155.05 0.1194 0.0026 155.24 154.80 18:25:19
کیلوگرم 155046.52 119.3723 2.5721 155238.24 154802.95 18:25:19
تولا 1808.43 1.3923 0.0300 1810.67 1805.59 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 54.68 0.1500 0.2400 54.79 54.53 18:21:53
گرم 1.76 0.0048 0.0077 1.76 1.75 18:21:53
کیلوگرم 1758.03 4.8231 7.7162 1761.65 1753.21 18:21:53
تولا 20.51 0.0563 0.0900 20.55 20.45 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3029.39 8.4384 0.2800 3032.20 3009.51 18:25:34
گرم 97.40 0.2713 0.0090 97.49 96.76 18:25:34
کیلوگرم 97396.94 271.3007 9.0022 97487.37 96757.87 18:25:34
تولا 1136.02 3.1644 0.1050 1137.08 1128.57 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4990.28 24.7526 0.5000 4993.28 4931.78 18:25:42
گرم 160.44 0.7958 0.0161 160.54 158.56 18:25:42
کیلوگرم 160441.18 795.8153 16.0754 160537.64 158560.16 18:25:42
تولا 1871.36 9.2822 0.1875 1872.48 1849.42 18:25:42

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1767.16 1.3606 0.0800 1769.34 1764.38 18:25:19
گرم 56.82 0.0437 0.0026 56.89 56.73 18:25:19
کیلوگرم 56815.39 43.7429 2.5721 56885.64 56726.13 18:25:19
تولا 662.68 0.5102 0.0300 663.50 661.64 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.04 0.0550 0.2400 20.08 19.98 18:21:53
گرم 0.64 0.0018 0.0077 0.65 0.64 18:21:53
کیلوگرم 644.21 1.7674 7.7162 645.54 642.45 18:21:53
تولا 7.51 0.0206 0.0900 7.53 7.49 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1110.09 3.0922 0.2800 1111.12 1102.81 18:25:34
گرم 35.69 0.0994 0.0090 35.72 35.46 18:25:34
کیلوگرم 35690.22 99.4157 9.0022 35723.36 35456.04 18:25:34
تولا 416.28 1.1596 0.1050 416.67 413.55 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1828.64 9.0704 0.5000 1829.74 1807.20 18:25:42
گرم 58.79 0.2916 0.0161 58.83 58.10 18:25:42
کیلوگرم 58792.21 291.6193 16.0754 58827.56 58102.93 18:25:42
تولا 685.74 3.4014 0.1875 686.15 677.70 18:25:42

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8579.52 6.6055 0.0800 8590.12 8566.04 18:25:19
گرم 275.84 0.2124 0.0026 276.18 275.40 18:25:19
کیلوگرم 275837.61 212.3709 2.5721 276178.69 275404.29 18:25:19
تولا 3217.32 2.4771 0.0300 3221.30 3212.27 18:25:19
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97.28 0.2669 0.2400 97.48 97.01 18:21:53
گرم 3.13 0.0086 0.0077 3.13 3.12 18:21:53
کیلوگرم 3127.64 8.5806 7.7162 3134.08 3119.06 18:21:53
تولا 36.48 0.1001 0.0900 36.56 36.38 18:21:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5389.47 15.0125 0.2800 5394.47 5354.11 18:25:34
گرم 173.28 0.4827 0.0090 173.44 172.14 18:25:34
کیلوگرم 173275.34 482.6611 9.0022 173436.23 172138.41 18:25:34
تولا 2021.05 5.6297 0.1050 2022.93 2007.79 18:25:34
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8878.03 44.0365 0.5000 8883.37 8773.94 18:25:42
گرم 285.44 1.4158 0.0161 285.61 282.09 18:25:42
کیلوگرم 285435.06 1415.8059 16.0754 285606.67 282088.61 18:25:42
تولا 3329.26 16.5137 0.1875 3331.27 3290.23 18:25:42
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.16 1.60 0.97 0.05 22.01 19.31 8.62 0.45